GEBRUIKSVOORWAARDEN
AUTOFORUM
Laatste bijwerking: september 2022

 

 1. Definities, uitvoerbaarheid en toepassingsgebied

  De beheerder en beheerder van het forum is ProduPress N.V. (hierna "wij" of "ProduPress") geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0650.876.928 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: Generaal Dumonceaulaan 56 bus 3, 1190 Vorst, Brussel, België.

  Door ons forum (hierna "het forum") te bezoeken, de inhoud ervan te lezen en/of u te registreren, gaat u formeel akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "het heden" of "het contract") zonder enige beperking of vorm van voorbehoud. Bij het betreden van het forum wordt de aanvaarding van deze voorwaarden bevestigd door het vakje aan te vinken dat overeenkomt met de volgende zin: "Ik bevestig de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard". Het aankruisen van bovengenoemd vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening.

  Het forum is beschikbaar op de volgende link: www.autoforum.be. Het is vrij toegankelijk voor alle Gebruikers.

  De term "gebruiker" (of "jij") verwijst naar elke gebruiker, geregistreerd of niet op het forum, die het forum en/of de inhoud ervan raadpleegt of de bestanden ervan gebruikt.

  ProduPress en de gebruiker worden samen "de partijen" genoemd.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, ook die van de Gebruiker indien ProduPress ze niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  ProduPress behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van het forum. Het is dus aanbevolen dat de Gebruiker regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden raadpleegt, die permanent beschikbaar is op de hierboven vermelde website.

  Vragen?

  Als u vragen hebt over deze voorwaarden of het gebruik van het forum, als er problemen ontstaan tijdens het gebruik ervan of om welke andere reden dan ook, kunt u contact opnemen met ProduPress:

  • op het volgende e-mailadres : info@produpress.be
  • op het volgende telefoonnummer : +32 (0)2/333.32.11.

   

 2. Toegang tot en gebruik van het forum en de inhoud ervan

  1. Toegang tot het forum

   Registratie op het Forum is alleen mogelijk voor Gebruikers jonger dan 18 jaar. Door het Forum te gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en bevoegd is om deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

   Toegang tot het Forum is mogelijk via computers, tablets en/of mobiele telefoons, met een actuele softwareversie (browser, besturingssysteem, enz.). ProduPress garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker om welke reden dan ook het forum of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk niet kan raadplegen en/of gebruiken.

   Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te zorgen voor de nodige apparatuur en, indien van toepassing, personele middelen om de toegankelijkheid van het Forum te waarborgen. De gebruiker neemt alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat zijn apparatuur of gegevens niet worden geïnfecteerd door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computerprogramma's van welke aard dan ook.

   In verband met de toegang van de gebruiker tot het forum of de inhoud ervan, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden om: (a) te proberen toegang te krijgen tot delen van het forum die niet openbaar toegankelijk zijn, onder meer door het omzeilen van maatregelen die wij gebruiken om de toegang tot het forum te voorkomen of te beperken; of

   1. proberen toegang te krijgen tot delen van het forum die niet openbaar zijn gemaakt, waaronder het omzeilen van maatregelen die wij gebruiken om de toegang tot het forum te voorkomen of te beperken;
   2. handelingen te verrichten die op enig moment de goede werking van het forum kunnen belemmeren en handelingen te verrichten die een verstorend effect hebben waardoor andere gebruikers geen toegang tot het forum kunnen krijgen;
   3. materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins communiceren dat softwarevirussen bevat, of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, computers, diensten, servers, netwerken of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te verstoren of te beperken, zonder beperking;
   4. elk (automatisch) systeem te gebruiken, zoals, maar niet beperkt tot, "robots", "spiders", "offline lezers", enz. (1) denial of service attacks (zoals, maar niet beperkt tot, netwerk DoS, applicatie Dos, netwerk DDoS, inclusief DrDOS, of applicatie DDoS); (2) berichten die vragen en verzoeken, antwoorden en inzendingen voor wedstrijden, stemmen of enige interactie met een andere Gebruiker van het Forum manipuleren;
   5. inhoud plaatsen, uploaden, verzenden, overdragen, e-mailen of anderszins communiceren die onwettig, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, obsceen, hatelijk, racistisch, inhoud in strijd met de toepasselijke wetgeving of anderszins schadelijk is, een bedreiging vormt voor de privacy van anderen;
   6. een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van een derde te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te e-mailen of anderszins mee te delen;
   7. proberen andere Gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de naam of bedrijfsnaam van een ander;
   8. persoonlijke gegevens over andere Gebruikers verzamelen en opslaan;
   9. weigeren te voldoen aan de eisen, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op de aangesloten netwerken;
   10. het kopiëren, reproduceren, reverse engineeren, wijzigen, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van het Forum af te leiden, afgeleide werken te maken;
   11. of iets anders doen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat het forum of ProduPress als zodanig wordt misbruikt of negatief wordt beïnvloed.

  2. Registratie voor het forum

   De Gebruiker mag geen berichten plaatsen op het Forum zonder een account aan te maken. Registratie in het Forum stelt de Gebruiker in staat tot directe interactie met andere geregistreerde gebruikers. De registratie op het forum vereist dat de gebruiker een reeks persoonsgegevens verstrekt. De weigering van de Gebruiker om deze gegevens te verstrekken zal de creatie van zijn persoonlijke ruimte verhinderen.
   Daarom moet de gebruiker bij zijn registratie nauwkeurige, actuele en volledige gegevens verstrekken en ervoor zorgen dat deze gegevens regelmatig worden bijgewerkt. Bij gebreke daarvan heeft ProduPress het recht de account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of hem de toegang tot het forum of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

   Bij de registratie moet de gebruiker een identificatiecode/pseudo en een wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in het profiel/de persoonlijke ruimte van de gebruiker.

   De Gebruiker moet zijn login en wachtwoord geheim houden en niet aan derden meedelen. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en voor elk gebruik ervan buiten zijn medeweten. In geval van twijfel over de geheimhouding van het wachtwoord is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of ProduPress zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De Gebruiker mag zijn account niet delen met een andere persoon of toegang krijgen tot een account dat niet de zijne is.

   Een Gebruiker die ervoor kiest geen account aan te maken, heeft beperkte toegang tot de inhoud en functionaliteit van het Forum.

   De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de door het Forum aangeboden functies aan verandering onderhevig zijn. Sommige van deze voorzieningen kunnen dus worden geschrapt en andere toegevoegd, zonder dat de gebruiker de toegang tot een voorziening als een verworven recht kan beschouwen. ProduPress beslist over het opnemen of verwijderen van de op het forum gepresenteerde inhoud.

   ProduPress behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot het Forum geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder verplicht te zijn de Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderhoud van het forum of bij belangrijke wijzigingen van de inhoud en/of de functies ervan. Hetzelfde geldt indien ProduPress terecht kan aannemen dat de gebruiker deze voorwaarden of enige andere wettelijke bepaling die van kracht is op het ogenblik van de inbreuk heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld.

 3. Bijdragen van gebruikers

  Via het Forum kunnen Gebruikers gratis elektronisch discussiëren. Door het plaatsen van een bijdrage (hierna "Bijdrage" of "Gebruikersinhoud") erkent de Gebruiker dat deze onder eigen verantwoordelijkheid op het Forum wordt gepubliceerd.

  Indien van toepassing kan de Gebruiker inhoud indienen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, afbeeldingen en/of ander materiaal.

  Meer bepaald behoudt de Gebruiker alle rechten op deze inhoud en is hij er als enige verantwoordelijk voor. Door dergelijke inhoud in te dienen, verleent de gebruiker ProduPress een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij recht en licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, publiekelijk uit te voeren, weer te geven, op te slaan of te publiceren op welke manier dan ook, in welk medium dan ook dat nu bekend is of in de toekomst zal worden bedacht.

  Door Gebruikersinhoud op het Forum te plaatsen, verklaart en garandeert de Gebruiker dat deze inhoud :

  • eigendom is van of gecontroleerd wordt door de Gebruiker en dat de Gebruiker er alle noodzakelijke rechten op heeft;
  • geen inbreuk, verduistering of schending van de rechten van derden inhoudt;
  • nauwkeurig is en niet obsceen of lasterlijk;
  • geen schade zal toebrengen aan personen of entiteiten of aan hun rechten of reputatie;
  • niet in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of de gevoeligheden van minderjarigen kan aantasten;
  • niet van pornografische of pedofiele aard is;
  • de veiligheid of integriteit van een staat of gebied niet ondermijnt;
  • niet aanzet tot haat, geweld, zelfmoord, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat, homohaat, verontschuldigingen voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid;
  • niet aanzet tot het plegen van een misdrijf, overtreding of terroristische daad;
  • niet aanzet tot discriminatie van een persoon of een groep personen op grond van etniciteit, godsdienst, ras, seksuele geaardheid of handicap;
  • adviseert geen twijfelachtige of frauduleuze praktijken;
  • geen link bevat die een bedrijf promoot dat rechtstreeks concurreert met ProduPress.

  De gebruiker gaat ermee akkoord ProduPress schadeloos te stellen voor elke vordering die voortvloeit uit dergelijke gebruikersinhoud. De Gebruiker stemt er hierbij mee in vrijwillig tussen te komen in elke procedure die tegen ProduPress wordt aangespannen en alle kosten, uitgaven en lasten van welke aard dan ook te dragen die ProduPress dientengevolge maakt, met inbegrip van eventuele advocatenhonoraria.

  ProduPress heeft het recht, maar niet de verplichting, om Gebruikersinhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Gebruikersinhoud is niet vertrouwelijk en ProduPress is niet aansprakelijk voor het gebruik of de bekendmaking ervan.

   

 4. Vergunning

  De Gebruiker heeft uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot het Forum en de inhoud ervan. Als zodanig krijgt de gebruiker een persoonlijke licentie om het forum en de inhoud ervan te gebruiken. De persoonlijke vergunning is niet overdraagbaar. De persoonlijke licentie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot het forum.

  Elk commercieel gebruik van het forum is ten strengste verboden. De term "commercieel gebruik" betekent, maar is niet beperkt tot, elke verkoop of verhuur van de verschillende functies van het Forum, opnames van alle of een deel van de op het Forum beschikbare inhoud, of elk gebruik van het Forum en de onderdelen daarvan met als enig doel het genereren van inkomsten.

  Het is de gebruiker ook ten strengste verboden, en hij zal anderen geen toestemming verlenen om:

  • het Forum of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te lenen of te verspreiden;
  • afgeleide werken te maken die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de materialen in het Forum;
  • reverse engineering of assembleren of anderszins proberen de broncode van enig deel van de website of mobiele applicatie te achterhalen;
  • een hypertextlink naar of van het forum maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ProduPress;
  • sublicentie of overdracht op welke wijze dan ook van enig recht met betrekking tot de website, de applicatie en/of de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht met betrekking tot de software.

   

 5. Intellectuele en industriële eigendom

  Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de afbeeldingen, de foto's, de informatie, de informatie-elementen, de logo's, de grafieken, de compilatie, de tekeningen, de merken, de look and feel, de modellen, de slogans, de software, de toepassingen, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de databank, de muziek, de beschermde informatie, materialen en alle andere elementen van de Diensten en, in het algemeen, de inhoud en de structuur van het Forum behoren tot, zijn en blijven de exclusieve eigendom van ProduPress en worden beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van databanken en alle andere intellectuele eigendomsrechten volgens de geldende wetten, die de Gebruiker erkent en aanvaardt.

  Door het Forum te gebruiken of te bekijken, zich te registreren, bestanden te uploaden of op enigerlei wijze gebruik te maken van de inhoud van het Forum, wordt de Gebruiker geen eigenaar van voornoemde rechten of andere soortgelijke rechten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij geen eigendomsrechten verwerft.

  De Gebruiker mag de Inhoud niet downloaden, afdrukken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins gebruiken of exploiteren, behalve in verband met het gebruik van de Diensten voor wettige doeleinden, en door afzonderlijke kopieën te maken van geselecteerde pagina's van de toepasselijke Inhoud voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor distributie of weergave op een andere site. De gebruiker stemt er verder mee in de inhoud niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken.

  Het opslaan van informatie en/of materiaal van het Forum in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch verzamelen van informatie door de browser.

   

 6. Verantwoordelijkheden

  1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

   De Gebruiker is altijd verantwoordelijk, ook tegenover derden, voor de raadpleging en het gebruik van het Forum, alsmede voor het downloaden van bestanden van welke aard ook, met welke technische middelen dan ook.

   Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar registratie, alsook voor elk misbruik en schade die daaruit kunnen voortvloeien. ProduPress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de registratie, de login en/of het wachtwoord.

   De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met het gebruik van zijn account. De Gebruiker moet ProduPress onmiddellijk via het e-mailadres info@produpress.be op de hoogte brengen als hij weet of vermoedt dat zijn account of informatie op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de activiteiten die op zijn account zijn uitgevoerd voordat hij ProduPress op de hoogte heeft gebracht van deze ongeoorloofde toegang en de schorsing van zijn account.

   De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle berichten, teksten of foto's die door de Gebruiker of via zijn account worden verzonden. ProduPress voert geen algemene controles uit en controleert dergelijke inhoud niet systematisch. ProduPress zal de door de gebruiker op het forum gepubliceerde inhoud of zijn gegevens niet actief modereren of valideren.

   Indien ProduPress echter te weten komt dat de inhoud beledigend, racistisch of lasterlijk is of een ander soort schadelijke of illegale inhoud bevat, heeft zij het recht de gebruiker te blokkeren en/of deze inhoud onmiddellijk te verwijderen, onder voorbehoud van het gebruik en de bewijsvoering door ProduPress in rechte.

   Zodra ProduPress weet dat dit soort inhoud op het forum wordt verspreid, verbindt zij zich ertoe onmiddellijk te reageren met de middelen die zij geschikt acht.

   Het Forum kan links bevatten naar andere websites/toepassingen waarover ProduPress geen controle heeft over de inhoud. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om deze links te activeren. Bijgevolg geeft ProduPress geen garantie voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites/mobiele toepassingen, de externe links waarnaar ze verwijzen of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke manier dan ook, van deze andere websites. Het is dus uitsluitend aan de Gebruiker om te bepalen of het wenselijk is deze websites te bezoeken.

   Bij het plaatsen van een bericht of enige andere vorm van informatie of gegevens op het Forum, zal de Gebruiker uitsluitend informatie (afbeeldingen, foto's) gebruiken die verenigbaar is met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, enz.), alsmede met de normen, de goede zeden en de wettelijke bepalingen.

   In dit verband garandeert de gebruiker ProduPress uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie van derden op basis van de inhoud die de gebruiker op het forum heeft geplaatst.

   De Gebruiker garandeert ProduPress tegen elke aanspraak in de volgende gevallen:

   • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van het al dan niet functioneren, het al dan niet gebruiken van het Forum of de inhoud die het bevat of bestemd is om te bevatten;
   • illegale of ongeoorloofde inbraak door derden in de webserver of het forum;
   • de introductie van een computervirus in de webserver of het forum;
   • tijdelijke congestie van de bandbreedte;
   • onderbreking van de internetverbinding om redenen buiten de wil van ProduPress.

   De Gebruiker erkent, stemt ermee in en aanvaardt:

   • de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander medium waarlangs het forum beschikbaar is;
   • de risico's in verband met de opslag en overdracht van informatie langs elektronische of digitale weg;
   • het feit dat ProduPress niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het Forum (en de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan) of het internet, als gevolg van de voornoemde risico's;
   • het feit dat er elektronische communicatie is uitgewisseld en de door ProduPress gemaakte back-ups kunnen als bewijs dienen.

   ProduPress kan elke actie ondernemen die zij naar eigen goeddunken passend acht voor elke feitelijke of vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving of als ProduPress de door de gebruiker verstrekte informatie niet kan verifiëren of authenticeren. Dergelijke acties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: tijdelijke of permanente opschorting van uw gebruik van of toegang tot het Forum.

  2. Verantwoordelijkheid van ProduPress

   ProduPress heeft een middelenverbintenis.

   ProduPress stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten op het forum relevant zijn en dat het forum steeds toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers.

   Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en ProduPress geeft daarom geen garantie ter zake.

   ProduPress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade in verband met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot het forum, om welke reden dan ook. ProduPress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker zou kunnen lijden bij het gebruik van het forum, de sites en toepassingen die eraan zijn gekoppeld en/of de ter beschikking gestelde inhoud.

   Bovendien kan ProduPress alleen aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten of nalatigheid. ProduPress is niet aansprakelijk voor de opzettelijke fout of nalatigheid van haar werknemers, opdrachtgevers en, in de regel, haar plaatsvervangers. ProduPress is evenmin aansprakelijk voor contacten en relaties tussen Gebruikers van de Diensten.

   ProduPress garandeert niet de compatibiliteit van de bestanden (die deel uitmaken van het Forum) met de uitrusting van de Gebruiker of de toegankelijkheid van deze elementen.

   Wat de berichten betreft, kan ProduPress niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die eruit voortvloeit, noch voor fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker die ze publiceert.

   Ondanks de inspanningen van ProduPress om het forum vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware, kunnen dergelijke incidenten niet worden uitgesloten. ProduPress kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies als gevolg van deze incidenten, met name wat betreft de gegevens van de gebruikers. Gebruikers wordt daarom dringend aangeraden de nodige firewalls, anti-virus en andere beschermingssoftware te installeren om mogelijke schade aan hun computers te voorkomen en voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonsgegevens.

   De op het forum geplaatste advertenties vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van derden. ProduPress kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen en/of diensten die in verband met deze advertenties worden aangeboden.

   ProduPress heeft niet al het materiaal, inclusief gebruikersinhoud, of andere diensten, websites, webpagina's en toepassingen waarnaar deze gebruikersinhoud verwijst ("Sites van derden"), gecontroleerd en kan dit ook niet doen.

   ProduPress heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of controle over dergelijke privacy- of beveiligingspraktijken of het verzamelen, opslaan, gebruiken of bekendmaken van gebruikersinformatie door een site van derden.

 7. Bescherming van persoonsgegevens

  Alle informatie over de manier waarop ProduPress persoonsgegevens verzamelt in het kader van het gebruik van het forum is opgenomen in het privacybeleid

   

 8. Cookies

  Om de gebruikers in staat te stellen het surfen op het forum te optimaliseren en de werking van de functies en interfaces te verbeteren, kan ProduPress cookies installeren.

  Voor meer informatie over cookies wordt Gebruikers ten zeerste aangeraden het ProduPress Cookiesbeleid te lezen.

   

 9. Diverse bepalingen

  1. Overmacht

   ProduPress kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of van een daad van God.

   De volgende gebeurtenissen worden als overmacht of toeval beschouwd verlies of gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem of de databank van ProduPress, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan ProduPress kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat ProduPress geen redelijke maatregelen heeft genomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; aardbevingen; branden; overstromingen; sneeuwstormen; epidemieën; oorlogshandelingen of terrorisme; stakingen, al dan niet afgekondigd; lock-outs; blokkades; opstanden en rellen; onderbreking van de energievoorziening (zoals elektriciteit); storing van het internet of het gegevensopslagsysteem; storing van het telecommunicatienetwerk; verlies van connectiviteit met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan ProduPress afhankelijk is; een handeling of beslissing van een derde wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt; of elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van ProduPress.

    

  2. Illegaliteit

   De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of deel van een artikel, lid of bepaling) tast de wettigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze voorwaarden niet aan, noch de rest van deze artikelen, leden of bepalingen, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

   Indien een deel van deze voorwaarden in zijn geheel ongeldig wordt verklaard, zal ProduPress het vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

    

  3. Titels

   De in deze voorwaarden gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak en als leidraad bedoeld. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

    

  4. Volledige overeenstemming

   Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele en volledige overeenkomst.

   Geen enkele verklaring, toezegging, belofte of voorwaarde die niet in deze voorwaarden is opgenomen, kan of zal worden geacht in tegenspraak te zijn met deze voorwaarden, deze te wijzigen of anderszins te beïnvloeden.

   Bovendien vervangen deze voorwaarden en elk contract, indien van toepassing, elke eerdere overeenkomst tussen de partijen en zijn zij van toepassing op elke nieuwe overeenkomst.

    

  5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

   Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

   In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling alvorens enige andere methode van geschillenbeslechting toe te passen. Derhalve wijzen de partijen in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/nl) erkende bemiddelaar aan of geven zij een derde opdracht de aanwijzing te verrichten. Zodra de bemiddelaar is aangewezen, stellen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de modaliteiten vast voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces. Elke partij kan de bemiddeling te allen tijde zonder vooroordelen beëindigen.

   In geval van mislukking van de bemiddeling zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Working...
X