Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Privacy Policy

Collapse
PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING
AUTOFORUM
Laatste bijwerking: september 2022

 

ProduPress S.A. hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder vindt u onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens en ons beleid inzake gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ProduPress S.A. in het kader van het gebruik van haar discussieforum "autoforum". Wij behouden ons het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen. In geval van een wijziging zullen wij u op enigerlei wijze in kennis stellen van de substantiële wijzigingen die in dit Beleid worden aangebracht.

Onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens
 • Wanneer wij een beroep moeten doen op externe dienstverleners, selecteren wij deze zorgvuldig en zorgen wij ervoor dat ook zij op de hoogte zijn en zich inzetten voor gegevensbescherming;
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor expliciete, legitieme en specifieke doeleinden in verband met ons forum;
 • Alleen de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van het forum worden verzameld;
 • Wij geven uw gegevens alleen door aan bevoegde partners, dienstverleners of professionele organisaties die ze nodig hebben voor onze activiteiten;
 • Wij respecteren uw rechten als gebruiker en daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u deze rechten kunt uitoefenen;
 • Wij respecteren uw privacy en uw keuzes, en daarom kan de communicatie die u van ons ontvangt te allen tijde worden beëindigd.

 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door ProduPress N.V. (hierna "wij" of "ProduPress") geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0650.876.928 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: Generaal Dumonceaulaan 56, bus 3, 1190 Vorst, Brussel, België.

ProduPress S.A. moet worden begrepen als "verantwoordelijke voor de verwerking" in de zin van artikel 4.7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, hierna "GDPR".

 1. Uw rechten op uw gegevens

  Overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR heeft elke natuurlijke persoon die de dienst gebruikt, het recht om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens :

  • Recht op toegang: als betrokkene kunt u ons vragen of wij persoonsgegevens over u bewaren, en zo ja, ons vragen deze aan u te verstrekken. Deze toegang tot uw persoonsgegevens wordt op verzoek verleend. Om dit te doen volstaat het ons een verzoek te sturen per e-mail naar het volgende adres: privacy@produpress.be / of per post naar het volgende adres Generaal Dumonceaulaan 56, bus 3, 1190 Vorst.
  • Recht op rectificatie: indien persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze te wijzigen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u ook vragen ze aan te vullen, voor zover dat relevant is voor het doel van de betrokken verwerking. In geval van rectificatie zullen wij elke ontvanger aan wie uw gegevens worden verstrekt daarvan in kennis stellen, tenzij een dergelijke openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning van onze kant zou vergen.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uw gegevens verwerken voor legitieme belangen.
  • Een recht om te worden vergeten: u kunt onder bepaalde voorwaarden van ons verlangen dat bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist. Dit recht op verwijdering kan in bepaalde gevallen niet worden verkregen, met name om redenen van openbaar belang, voor archiveringsdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens door ProduPress S.A. Wij zijn eveneens verplicht de ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte te brengen van deze verwijdering, tenzij deze mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen van onze kant vereist.
  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: u kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, met name indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, indien u de juistheid van de gegevens betwist of indien u van mening bent dat het gebruik ervan onwettig is.
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om uw volledige persoonsgegevens te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van uw keuze.
  • Een recht om toestemming in te trekken: wanneer wij de verwerking van uw gegevens baseren op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde en zonder rechtvaardiging in te trekken.

   

 2. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  1. Contacteer ons

   Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde op eenvoudige en kosteloze wijze contact met ons opnemen:

  2. Identificatie

   Om u te helpen uw rechten te doen gelden, en wanneer de context dit rechtvaardigt, moeten wij alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren. Daartoe kunnen wij u, wanneer er redelijke twijfel bestaat over uw identiteit, vragen uw identiteit te bewijzen door ons aanvullende informatie te verstrekken.
   Indien u ons dergelijke aanvullende identificerende informatie niet verstrekt, zijn wij niet verplicht te voldoen aan uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen indien wij u niet kunnen identificeren.

  3. Antwoord

   Wij verbinden ons ertoe u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden.
   Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal twee (2) maanden indien uw verzoek complex is en/of wij te maken krijgen met een overvloed aan verzoeken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij u de redenen voor de vertraging meedelen.

  4. Gratis

   Wij reageren gratis op verzoeken om handhaving. Wij kunnen u echter vooraf vragen een redelijke vergoeding te betalen op basis van administratieve kosten voor extra (papieren) kopieën die u aanvraagt, of als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

   

 3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag(en)?

  De GDPR staat de verwerking van persoonsgegevens toe, mits deze is gebaseerd op een van de in de GDPR genoemde rechtsgronden en voor specifieke doeleinden.
  Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke en relevante persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig het beginsel van gegevensminimalisering.
  In het algemeen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • Om vooraf actie te ondernemen en de overeenkomst tussen ons uit te voeren wanneer u gebruik maakt van een van onze producten of diensten;
  • Om onze legitieme belangen te vervullen (in welk geval wij er altijd voor zorgen onze legitieme belangen af te wegen tegen uw rechten en vrijheden);
  • Ten slotte, op basis van uw vrije en geïnformeerde toestemming.

  Indien wij verwerkingen uitvoeren die niet reeds onder dit beleid vallen, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij uw gegevens oorspronkelijk hebben verzameld. Wij houden rekening met het eventuele verband tussen de oorspronkelijke en latere doeleinden en de context waarin de gegevens worden verzameld. Indien wij van mening zijn dat de doeleinden onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken. Het doel van dit contact is u te informeren over de verwerking en, in voorkomend geval, uw toestemming te vragen voor de verdere verwerking.

  1. Naleving van onze wettelijke verplichtingen

   In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In deze gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

  2. Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens

   Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de volgende doeleinden :

   • Identificatie van een forumgebruiker;
   • Registratie op het forum;
   • Controle van de uitwisselingen/discussies op het forum;
   • Werking van het forum.

   U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

   Als je je toestemming intrekt, worden alle discussies/inhoud die je op het forum hebt geplaatst onmiddellijk onzichtbaar gemaakt voor andere gebruikers. Wij behouden ons echter het recht voor om deze inhoud te gebruiken als bewijs in geval van een latere rechtszaak.

  3. In het kader van onze legitieme belangen

   In sommige gevallen is het in ons legitieme belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Daartoe zorgen wij altijd voor een billijk evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden.

   Dit is het geval wanneer ProduPress een legitiem belang nastreeft, d.w.z. een belang dat niet in strijd is met de wet, wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om dit legitieme belang te bereiken en wanneer de rechten en vrijheden van de betrokkenen niet ernstig worden aangetast door het nastreven van dit legitieme belang.

   ProduPress heeft bijvoorbeeld een legitiem belang wanneer de gegevens worden verwerkt om fraude te voorkomen of om de veiligheid van haar netwerken of IT-systemen te waarborgen.

   Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen, met name voor de volgende doeleinden :

   • De identificatie en het beheer van personen op de website;
   • Commerciële prospectie met betrekking tot het forum;
   • Bescherming van de veiligheid van goederen en personen, beveiliging van netwerken en computersystemen, bestrijding van fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere strafbare feiten;
   • Om de bestaande diensten en de ervaring van de gebruikers van de site te verbeteren;
   • Een lijst bijhouden van gebruikers/prospects die niet langer gecontacteerd wensen te worden;
   • Het beheren van uw verzoeken in verband met de toepassing van uw rechten op grond van de GDPR;
   • Om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen, te verdedigen en te behouden;
   • Het analyseren van uw eerdere zoekopdrachten om onze diensten beter op u af te stemmen;
   • De voorbereiding van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken, waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van anonimisering en/of pseudonimiseringstechnieken;
   • Het beheer van de meningen van de gebruikers over de diensten van ProduPress en over de inhoud van het forum.

   

 4. Welke informatie verwerken wij?

  In het kader van de hierboven uiteengezette doeleinden verwerken wij de volgende gegevens alleen als dat relevant en strikt noodzakelijk is voor de verwerking.

  We verzamelen:

  • Uw identificatiegegevens (geboortedatum, e-mailadres, woonplaats);
  • Uw forum login gegevens (gebruikersnaam/forum ID, persoonlijk wachtwoord);
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt in het kader van discussies op het forum;
  • Alle andere gegevens die u ons meedeelt;
  • Informatie over het apparaat dat u gebruikt wanneer u verbinding maakt met het forum (browsertype, locatiegegevens indien deze functie door de gebruiker is geactiveerd, aantal kliks en de manier waarop u interageert met links op de website, domeinnamen, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie);
  • IP adres.

   

 5. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verzamelen:

  • Als je je registreert op het forum en een account aanmaakt;
  • Wanneer je uitwisselt met andere gebruikers op het forum;
  • Door onze commerciële prospectie acties;
  • Door het plaatsen van cookies wanneer u www.autoforum.be bezoekt.

   

 6. Hoe lang we uw gegevens bewaren

  In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  Meer bepaald moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende situaties bij het bepalen van de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens:

  1. Wat het gebruik/registratie van het forum betreft

   Wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw registratie.

   In het geval dat de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, en u uw toestemming intrekt, of uw gebruikersaccount wordt verwijderd, om welke reden dan ook, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 maand vanaf de intrekking van uw toestemming of de verwijdering van uw gebruikersaccount.

   Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en/of onze wettelijke rechten af te dwingen, kunnen wij uw persoonsgegevens echter gedurende tien (10) jaar bewaren vanaf de datum van intrekking van uw toestemming of verwijdering van uw gebruikersaccount, overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen.

  2. In de context van commerciële prospectie

   Als u drie (3) jaar na het laatste contact niet meer reageert op verdere verzoeken, worden uw gegevens gewist.

   Na drie (3) jaar nemen wij opnieuw contact met u op om te bepalen of u commerciële aanbiedingen wilt blijven ontvangen. Als u dat niet doet, zullen wij alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk te maken.

  3. Met betrekking tot cookies

   Als u de cookie niet verwijdert, worden de persoonsgegevens die door de implementatie van cookies zijn verzameld, bewaard gedurende een periode van dertien (13) maanden vanaf de datum van implementatie van de cookie in uw terminal.

   Nogmaals, voor meer informatie over cookies, zie ons cookiebeleid.

   

 7. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

  In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens aan andere derden doorgeven.

  1. Interne ontvangers

   De toegang tot uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot de personen wier functie dit vereist.
   De toegang tot de gegevens wordt slechts verleend binnen de grenzen van de uitoefening van hun functie. De toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd door ProduPress S.A., die erop toeziet dat alleen bevoegde personen er toegang toe hebben.

  2. Onderaannemers

   Om u in staat te stellen het forum te bezoeken, te verbeteren en te gebruiken, werken wij samen met onderaannemers die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om onze diensten te leveren en te verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld aannemers zijn die onze infrastructuur onderhouden, externe IT-consultants, softwareleveranciers en andere partners die wij gebruiken om het forum te beheren.

   Indien dit het geval is, verzoeken wij hen de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na te leven en de vertrouwelijkheid van de gegevens die zij in het kader van hun optreden kunnen verwerken, strikt te eerbiedigen.

  3. Toezending op grond van een wettelijke verplichting of op last van een bevoegde autoriteit

   In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

  4. Cookies van derden

   Cookies van derden zijn cookies die niet door ons worden gegenereerd, maar door een derde partij die advertenties op onze website plaatst. Cookies van derden worden gebruikt door onze partners (adverteerders of advertentieservers) op onze website, met behulp van pixels of tags, om uw voorkeuren te richten en gepersonaliseerde reclame te leveren. Daartoe verzamelen deze cookies informatie over uw gedrag op de website.

   Meer informatie over cookies vindt u in ons cookiebeleid.

   

 8. Geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

  Wij geven uw gegevens niet door buiten de Europese Unie. Indien het beleid wordt gewijzigd, zal dit punt overeenkomstig punt 12 worden aangepast.

   

 9. Beveiligingsmaatregelen rond uw persoonsgegevens

  Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit beveiligingsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

  Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, openbaarmaking of onbevoegd gebruik van uw persoonsgegevens.

  In het geval dat uw persoonsgegevens onder ons beheer in gevaar komen als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, verbinden wij ons ertoe onmiddellijk te handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende en noodzakelijke stappen te ondernemen om de inbreuk ongedaan te maken.

  Indien nodig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij u op de hoogte brengen van het incident.

   

 10. Vragen, klachten en claims

  ls u vragen en/of klachten heeft over dit beleid, neem dan rechtstreeks contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen:

  Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens als volgt zijn :

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Presselaan, 35
  1000 Brussel, België
  Tél.: + 32 2 274 48 00
  Fax.: + 32 2 274 48 35
  e-mail: contact@apd-gba.be

  Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

   

 11. Toepasselijk recht en jurisdictie

  Op dit beleid is het Belgische recht van toepassing.

  Bij elk geschil wordt eerst een poging tot minnelijke bespreking en oplossing ondernomen. Indien het minnelijk overleg mislukt, is elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid onderworpen aan het Belgische recht en valt het onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

   

 12. Wijzigingen in dit beleid

  Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen direct op onze website plaatsen.

   

 

Working...
X