Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Privacy Policy

Collapse

AutoForum.be en uw gegevens

Voorwerp

Dit Beleid is opgesteld door de naamloze vennootschap ProduPress nv, het bedrijf dat met name de website www.autoforum.be uitgeeft (hierna de ‘website’ genoemd), met hoofdkantoor gelegen aan de Generaal Dumonceaulaan 56 te 1190 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0426.753.973.

ProduPress nv (in de tekst ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) heeft de website gecreëerd om een virtuele uitwisselingsplaats aan te bieden en contact mogelijk te maken tussen gebruikers voor de verkoop en aankoop van voertuigen, evenals voor informatie met betrekking tot de autowereld. Onze activiteiten leiden tot het verwerken van gegevens van persoonlijke aard over onze klanten, natuurlijke personen of elke natuurlijke persoon die in contact staat met ons, met inbegrip van de potentiële klant (hierna ‘de prospect’).

Het doel van dit Beleid bestaat erin te verklaren hoe wij uw gegevens van persoonlijke aard verzamelen, gebruiken en bewaren.

De gegevensbescherming en de inachtneming van uw privacy zijn wezenlijke waarden voor ons en wij verbinden ons ertoe om uw gegevens van persoonlijke aard op een loyale en transparante wijze te behandelen en te beschermen in naleving van de wet.

Wij verstaan onder ‘gegevens van persoonlijke aard’ of ook kortweg ‘persoonsgegevens’ genoemd, alle gegevens van persoonlijke aard die u aanbelangen, met name alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren als natuurlijke persoon.

Dit Beleid past in onze wens om transparant te handelen, in naleving van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van gegevens van persoonlijke aard (hierna de ‘privacywet’ genoemd) en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 in verband met de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ook volgens de veelgebruikte Engelse afkorting ‘GDPR’ genoemd.)

Als u op een van de hierna beschreven werkwijzen wenst te reageren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn de persoonsgegevenscategorieën die wij verwerken en hoe verkrijgen we ze?

Categorieën

Voorbeelden

Context

Persoonlijke identificatiegegevens

De naam, voornaam, het adres, de woonplaats...

Wij verzamelen alle of een deel van deze gegevens op het moment van de creatie van uw account of wanneer u ons vraagt opnieuw contact met u op te nemen via het op onze website beschikbare formulier.

Elektronische identificatiegegevens

Telefoonnummer, e-mailadres, IP-adressen,...

Sommige van deze gegevens worden verzameld via de online formulieren die u op onze website vindt. Andere via cookies waardoor wij u een betere gebruikservaring kunnen verzekeren. Bovendien gebruiken wij soms pop-ups waarmee wij informatie over u kunnen inwinnen om u te verzekeren u volgens uw voorkeuren in te lichten. Tot slot vragen wij u om uw e-mailadres mee te delen om op de vragen te antwoorden die u ons via het contactformulier stelt.

Levensstijl

Details over goederen- of dienstenconsumptie, individueel gedrag.

Wij hebben, wanneer u zich inschrijft of wanneer u het formulier invult waarmee u auto's kunt zoeken, toegang tot de informatie met betrekking tot uw voorkeurstype voertuig. Bovendien kunnen wij, afhankelijk van uw zoekacties, uw advertenties en uw vragen, vaststellen welke type voertuig u zoekt.

Bezittingen

Voertuigen in bezit

Als u een advertentie online plaatst met als doel een wagen te verkopen, dan hebben wij toegang tot deze informatie. Daarnaast voorzien wij om u vooruit te helpen, de mogelijkheid om onmiddellijk uw voertuig op te slaan, zodra u het voor uw inschrijving bestemde formulier invult. Wij beschikken dan over nauwkeurige gegevens over uw voertuig.

a. Niet-persoonsgegevens

Het gebeurt dat wij gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen. Deze gegevens worden als niet-persoonsgegevens bestempeld omdat zij u niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Deze kunnen daarom tot elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om onze website of onze producten te verbeteren, onze reclameboodschappen doelgericht te maken of om de voorgestelde diensten nog te verbeteren.

Met welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij hebben deze doeleinden vastgelegd en waken erover dat alleen de persoonsgegevens die toereikend en ter zake doen - met inachtneming van het beginsel van gegevensminimalisering - het voorwerp van een verwerking uitmaken.

Algemeen genomen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondbeginselen:

 • Om ons naar onze wettelijke verplichtingen te voegen;
 • Om ons wettig belang te verwezenlijken (in dit geval letten wij er steeds op een evenwicht tussen ons belang en uw rechten en vrijheden in acht te nemen);
 • Tot slot, op basis van uw instemming.

In het geval dat we gegevensverwerkingen zouden moeten uitvoeren die nog niet in dit Beleid zijn voorzien, zullen wij contact met u opnemen vooraleer uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit contact zal tot doel hebben u in te lichten over deze verwerking en, desgevallend, u om uw uitdrukkelijke instemming te vragen.

a. De inachtneming van onze wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen zijn we verplicht uw persoonsgegevens te behandelen in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij met bevoegde overheden samenwerken. In deze gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan de bevoegde overheden om aan onze verplichtingen te voldoen.

b. De instemming

Op het moment dat u een account op onze website aanmaakt of als u ons vraagt opnieuw contact met u op te nemen voor het versturen van een melding, vragen wij u kennis te nemen van het feit en te aanvaarden dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met het onderhavige Beleid.

Wij zullen daarom uw persoonsgegevens op basis van uw instemming verwerken met de volgende doelen:

 • De creatie van een gebruikersaccount;
 • U een nieuwsbrief te verzenden;
 • U meldingen te versturen met gepersonaliseerde advertenties rekening houdend met uw voorkeuren;
 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de auto- en motoractualiteit;
 • U te informeren met betrekking tot nieuw beschikbare advertenties op de website zodra zij overeenstemmen met uw oude zoekopdrachten (klantenbinding);
 • Uw contactgegevens aan de dochtermaatschappijen van ProduPress nv door te geven opdat zij contact met u opnemen om u commerciële aanbiedingen voor te stellen;
 • Uw contactgegevens aan onze derde partners door te geven opdat zij contact met u opnemen om u commerciële aanbiedingen voor te stellen.

c. In het kader van onze wettige belangen

In sommige gevallen ligt het binnen ons wettige belang uw persoonsgegevens te verwerken.

Daartoe waken wij er steeds over een juist evenwicht te behouden tussen de noodzakelijkheid om uw persoonsgegevens te verwerken en de naleving van uw rechten en vrijheden, met name de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden in dat opzicht verwerkt voor:

 • Uw identificatie op de website;
 • Het beheer van de gebruikers;
 • Het verwerven van motor- en autoadvertenties;
 • De publicatie van de advertenties;
 • Het beheer van de advertenties;
 • Het beheer van de nieuwsbrief;
 • De publicatie van berichten op ons Forum;
 • De analyse van uw interessevelden met het doel u te informeren;
 • Contact met u op te nemen om u kennis te laten maken met onze nieuwe diensten;
 • De personalisering van onze dienstverlening;
 • De voorbereiding van onderzoek, modellen (risico-, marketing- en andere) en statistieken door gebruik te maken van anonimiseringtechnieken en/of pseudonimisering vanaf het moment dat mogelijk is;
 • Het vrijwaren van de beveiliging van goederen en personen, fraudebestrijding of pogingen tot inbraak, misbruik of andere inbreuken;
 • De opleiding van ons personeel met behulp van reële situaties ter illustratie (wij trachten zoveel mogelijk uw persoonsgegevens te anonimiseren);
 • Een lijst van voorheen ingeschreven personen te bewaren die wensen niet meer gecontacteerd te worden;
 • De verbetering van bestaande diensten en de ervaring van (al dan niet ingeschreven) gebruikers;
 • De organisatie van spelletjes, wedstrijden;
 • Het beheer van uw vragen verbonden aan de toepassing van uw rechten;
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en het behoud van onze rechten;
 • Het antwoord op uw vragen;
 • De overdracht van uw contactgegevens (e-mailadres) aan personen die contact met u wensen op te nemen volgend op de advertentie die u hebt gepost;
 • Over te gaan tot communicatie- en marketingacties;
 • Contact met u op te nemen om een evaluatie van onze diensten uit te voeren.

d. Profilering en geautomatiseerde verwerking

Om u een betere gebruikerservaring te verzekeren, gebruiken wij profileringstechnieken die het koppelen van uw voorkeuren mogelijk maken.

Zodra het kan, gebruiken wij alleen geanonimiseerde gepseudonimiseerde gegevens.

De profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen met betrekking tot een natuurlijke persoon, met name om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot het performance, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de lokalisering of de verplaatsingen van deze natuurlijke persoon.

In de gevallen waar wij uw persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen, verzekeren wij u ervan dat er geen enkele beslissing wordt genomen die juridische gevolgen zou kunnen hebben of u aanzienlijk op gelijkaardige wijze zou kunnen treffen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Algemeen genomen waken wij erover uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan benodigd om de doeleinden te bereiken waarvoor zij werden verzameld.

Om preciezer te zijn onderscheiden we het best verscheidene situaties om de bewaarperiode van uw persoonsgegevens te bepalen. De verschillende gevallen worden in de onderstaande lijst opgenomen.

Situatie

Bewaarperiode

U bent op de website ingeschreven

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige tijd van uw inschrijving.

U bent op de website en voor een melding ingeschreven

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige tijd van uw inschrijving om u de best mogelijke dienst te kunnen verlenen en u op de hoogte te houden over de op onze website beschikbare nieuwigheden.

U bent op een of meerdere magazines geabonneerd

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende uw abonnementsperiode om u in overeenstemming met uw vraag het/de magazine(s) te kunnen bezorgen.

U hebt u van de website, onze nieuwsbrieven of onze e-mailmeldingen uitgeschreven.

In dit geval bewaren wij uw gegevens gedurende drie jaar met ingang van uw uitschrijving. Vervolgens worden deze vernietigd.

 

Aan het einde van de bewaarperiode, stellen wij alles in het werk om u te verzekeren dat uw persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Uw rechten met betrekking tot de AVG (of GDPR)

Inzage, terugtrekking, rechtzetting, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en verzet

Uw rechten in de zin van de verordening stellen u in staat controle te bewaren over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

a. Recht op inzage en kopie

Dit recht op inzage tot de gegevens die wij over u bezitten is van toepassing voor alle doeleinden die wij hierboven hebben opgenomen.

Met dit recht kunt u ons met name vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, met welke doeleinden, de betrokken gegevenscategorieën , evenals de ontvangers van uw gegevens.

U kunt ons eveneens een kopie vragen van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die u aanbelangen.

b. Recht op terugtrekking van uw instemming

Vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijke basis van uw instemming, kunt u deze steeds intrekken.

c. Recht op rechtzetting

U beschikt eveneens over een recht op rechtzetting dat u in staat stelt ons op ieder moment te vragen foutieve, onvolledige of verouderde gegevens te wijzigen.

d. Recht op vergetelheid

U kunt uw persoonsgegevens laten wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet meer benodigd voor de doeleinden van de verwerking ;
 • U trekt uw instemming in wat betreft de verwerking van uw gegevens en wij baseren deze verwerking alleen maar op de wettelijke basis van uw instemming;
 • U verzet zich tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt;
 • In het geval waar de gegevens in ons bezit onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen om onze wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat) waaraan wij zijn onderworpen.

e. Recht op overdraagbaarheid

In het geval waar wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een contract of uw instemming, kunt u ons vragen u het geheel van persoonsgegevens over te dragen of ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

f. Recht op de beperking van de verwerking

in sommige gevallen kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Hier volgen de situaties waarin u ons kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist de tijd dat wij de juistheid van dit gegeven kunnen nakijken;
 • Indien wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken en u verkiest dat wij de verwerking ervan beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Het spreekt voor zich dat vanaf het moment de verwerking niet meer van toepassing is, wij u er over inlichten.

g. Recht op verzet

Zoals wij hebben uitgelegd, vragen wij uw akkoord om commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde aanbiedingen aan u te richten (via marketingacties of elektronische nieuwsbrieven).

U beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met dit doeleinde indien u niet of niet meer wenst dat wij u berichten van deze aard toezenden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

a. Identificatie

Om u te kunnen helpen uw rechten te laten naleven, moeten wij nakijken of uw vraag uw persoonsgegevens betreft.

Vanuit dit oogpunt zullen wij uw identiteit nagaan door een unieke link per e-mail toe te zenden die ons in staat stelt ons van uw identiteit te verzekeren.

b. Binnen welke termijn beantwoorden wij u?

Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk contact met u op te nemen, en ten laatste binnen de maand na uw vraag.

Wij zouden genoodzaakt kunnen zijn deze periode tot twee maanden te verlengen indien uw vraag complex is en wij met een teveel aan aanvragen te maken hebben. Indien een gelijkaardige situatie zich zou voordoen, houden wij u op de hoogte van de redenen van deze vertraging.

Algemene bepalingen

Transfert aan derden

Op basis van uw keuze, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers, aan bedrijven uit onze groep of aan onze derde commerciële partners.

a. Onderaannemer

Onze activiteiten kunnen aanleiding geven tot de samenwerking met onderaannemers.

Deze onderaannemers verwerken de persoonsgegevens alleen maar op basis van onze aanwijzingen. Door voor bepaalde projecten met onderaannemers te werken, kunnen wij een betere dienst of een betere gebruikservaring op onze website aanbieden.

Net zoals voor onszelf, vragen wij hun erover te waken de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven. Wij waken wij er bovendien over dat deze het onderhavige Beleid in acht nemen.

b. Binnen de ProduPress-groep

Indien u ons uw akkoord ertoe geeft, geven wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) aan onze bedrijven door. Zij kunnen daarmee contact met u opnemen zodat u kennis kunt maken met hun aanbiedingen en de mogelijkheden die zij u voorstellen.

c. Aan onze commerciële partners, derden

In de veronderstelling dat u er specifiek in toestemt, geven wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) door aan onze commerciële partners zodat zij contact met u kunnen opnemen om u hun aanbiedingen voor te stellen.

d. Overdracht om aan een wettelijke verplichting te voldoen of in opdracht van een bevoegde overheid

Zoals reeds uitgelegd, zullen wij er in bepaalde gevallen toe gebracht worden om uw persoonsgegevens over te maken om aan een wettelijk verplichting, een gerechtelijke beslissing of een vraag van een bevoegde overheid te voldoen.

Beveiliging van de gegevens

Wij stellen de gepaste technische en organisatorische maatregelen in het werk om een geschikt veiligheidsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit veiligheidsniveau wordt bepaald op basis van de door de verwerking aanwezige risico’s en de aard van de te beschermen gegevens.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de ontvangen gegevens, de verspreiding of het niet-toegelaten gebruik van uw persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval waar uw persoonsgegevens onder onze controle in gevaar zijn geraakt door de schending van de veiligheid van de gegevens, verbinden wij ons ertoe snel te handelen om de oorzaak van deze schending te achterhalen en gepaste maatregelen te treffen om het voorval te repareren.

Indien nodig, in overeenstemming met de van kracht zijnde wet, houden wij u op de hoogte van het incident.

Bezwaar en klacht

Indien u wenst te reageren op een van de beschreven werkwijzen in dit Beleid, bevelen wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen zodat wij kunnen nagaan hoe wij u kunnen helpen.

U kunt eveneens een bezwaar indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

contact@apd-gba.be  

Bovendien beschikt u steeds over de mogelijkheid om klacht neer te leggen voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Voor verdere informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen, vragen wij u de beschikbare informatie te raadplegen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe contact met ons opnemen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor welke vraag en/of bezwaar u ook zou hebben met betrekking tot het onderhavige Beleid.

privacy@produpress.be

www.autoforum.be

Klantendienst van ProduPress :

ProduPress nv

Generaal Dumonceaulaan 56

1190 Brussel

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de bepalingen van het onderhavige Beleid te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Het onderhavige Beleid wordt door het Belgische recht geregeld.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het onderhavige Beleid is onderworpen aan de Belgische wet en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel.

De huidige versie van het Beleid treedt in werking en is bijgewerkt op datum van 25 mei 2018.

Lijst van partners

Hieronder vindt u de lijst van partners waarmee we samenwerken op commercieel gebied.  

GROUPM BELGIUM (MAXUS)
GOOGLE IRELAND Ltd
SPACE
HAVAS MEDIA BELGIUM
GROUPM BELGIUM (MINDSHARE)
DENTSU AEGIS NETWORK BELGIUM
OMG
MEDIABRANDS (DIV. INITIATIVE MEDIA)
MEDIABRANDS (DIV. UM)
The Rubicon Project
CREDIT 2000
IMMOTHEKER
KOREAN MOTOR CY
Teads France SAS
QUANTUM BELGIUM
GROUPM BELGIUM (MEDIAEDGE CIA)
RG Marketing
JET IMPORT
ZIGT
ZENITH DIV. OF MMS COMMUNICATIONS BELGIUM SA
PUBMATIC
JAGUAR LAND ROVER BELUX
Maserati Benelux 
APOLLO VREDESTEIN BELUX
K & K PROMOTIONS
AMI - Automotive Marketing Innovators 
ORIS NEDERLAND
TOYOTA BELGIUM
Wilink Insurance
In Fine Graphic Design SPRL
ADVANCED FAIR
BNP CARDIF ASSURANCE
CORONA N.V.
FORD MOTOR CO. BELGIUM
FEBIAC
BREITLING BELUX / L.T.G. 
DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment durable
TOURING ASSURANCES
KBC BRUSSEL
BeforeTheHype
MQ
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT
CITROEN BELUX SA
BLUE 449 DIV OF MMS COMMUNICATIONS BELGIUM SA
MECC MAASTRICHT/CREDITEURENADMIN.
LIGATUS GMBH
STATE OF ART
BERRYALLOC NV
PROXISTORE
LEASYS BELGIUM
AXUS nv
BONHAMS FRANCE SAS
JUSTLEASE
ROLEX BENELUX
FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM
EVOLUTION MARKETING SPRL
Robert & Marien Media Agency
CONTINENTAL BENELUX
AMS MEDIA 
EXPANSION PARTNERS
MANNES MOBILITY BRUSSELS
SQUARE 
KRONOS PORSCHE CENTRE
Timeless Wood 
LA MER BOUW
Pebblemedia NV
VLAAMS WONINGFONDS
VOICE AGENCY
LOTUS OOSTENDE BVBA
MAN
FIL ROUGE
Artex NV
banden roelants
ECURIEBELGE GCV
TopCompare Information Services Belgium bvba
RENAULT BELG.LUXEMBOURG
KIA MOTORS BELGIUM
Smile Wanted Group
Addrelevance CommV.
DE HAAN CONSTRUCT
RGF
Mobext

 

 

Working...
X